KONKURRANSEREGLEMENT

Reglement for autoslalåm

§ 850

1. Reglement
Dette reglement er en del av NSR og gjelder for autoslalåm.
Det pålegges samtlige deltakere og funksjonærer i et arrangement å overholde bestemmelsene i dette reglement, såvel som andre bestemmelser vedrørende bilsport, inkludert konkurransens tilleggsregler m.v.

2. Definisjon
Autoslalåm er en konkurranse hvor deltakerne på kortest mulig tid skal manøvrere bilen gjennom en bane med fartsreduserende hindre som er plassert i overensstemmelse med dette reglement.

3. Formål
Formålet er å gi bilistene anledning til å gjøre seg bedre kjent med sine kjøretøy, ved at de under betryggende forhold utfører øvelser som utvikler kjøreferdighet, vurderingsevne og reaksjonsevne, og på denne måten gjør dem til bedre bilister.

4. Ansvar
Deltakelse i en konkurranse skjer på den deltakendes egen risiko og ansvar. NBF, den arrangerende klubb og dens funksjonærer har intet ansvar for uhell eller ulykker som måtte skje med- eller forårsakes av deltakerbiler.

5. Sikring
Se arrangør- og sikkerhetsbestemmelser for autoslalåm pkt.6.

6. Tilleggsregler
For alle konkurranser må det settes opp tilleggsregler. Tilleggsreglene settes opp i henhold til NSR § 31, med tillegg om når skisse over banen(e) vil foreligge.

7. Deltakere
For å delta kreves det gyldig førerkort og lisens. Alle førerlisenser utstedt av NBF er gyldige.
Det kan løses engangslisens.
Det er ikke anledning til å ha passasjerer i bilen under kjøring.
En deltaker har bare lov til å kjøre èn bil i hver konkurranse, men en bil kan kjøres av flere deltakere i samme konkurranse. Deltakerne må bruke sikkerhetssele. Unntak er de biler som er registrert før april 1971 og som ikke har montert sikkerhetssele.
Sidevindu på førersiden og takluke skal være lukket under kjøring.

8. Deltakende biler
Konkurransen er åpen for biler i følgende klasser:
Klasse 1: Standardbiler
Med standardbiler menes biler slik de er levert etter norsk typegodkjenning
(med unntak av biler i klasse 2).
Endringer i forhold til typegodkjenning, utover det som er spesifisert tillatt i dette reglement, er ikke
tillatt.
Dekk/understell
- Dekk og felg skal være i overensstemmelse med bilens typegodkjenning og vegtrafikklovgivningen, men biler med alternativ dekkprofil lavere enn 50 henvises til annen klasse.
- Støtdempere er fritt, forutsatt at antall, type, funksjonsprinsipp og innfestningspunkter er uforandret. Hydrauliske dempere likestilles med gassdempere.

Motor
Det skal ikke være mindre enn 9,00 kg/hk eller 6,57 kg/kw i klasse 1.
Ved tvil er det anmelder sitt ansvar å dokumentere effekten.

Interiør
- Ratt er fritt innen vegtrafikklovgivningens bestemmelser.
- Helstøpt stol av type "bøttestol, rallystol" er ikke tillatt. Førerstol skal være godt festet.
- Sikkerhetsbelte skal være tilsvarende originalmontert.

Klasse 2: Modifiserte standardbiler, GTI-biler o.l.
Modifiserte standardbiler er biler som er modifisert ut over standardbiler nevnt i klasse 1.
I tvilstilfeller vil en veiledende norm være at klasse 2 biler er biler med mindre enn 9,00 kg/hk eller
6,57 kg/kw.

Klasse 3: Nybegynnere
Nybegynnerklassen er åpen for sjåfører som har kjørt færre enn 5 billøp av typen bilslalåm, autoslalåm, rally og H-løp.
Arrangøren kan dele inn nybegynnerklassen i underklasser.

Klasse 4: Sportsbiler produsert før 1966

Klasse 5: Sportsbiler produsert fra 1966
- Med sportsbiler menes 2 seter eller 2+2 seter.

For alle klasser gjelder:
- Det er mulig å delta med åpne biler med fabrikkmonterte veltebøyler eller tilsvarende i den klasse
bilen for øvrig hører hjemme. Har bilen kalesje skal denne være lukket.
- Bilen må være registrert og i forskriftsmessig stand. Biler med prøveskilt får ikke delta.
- Dekk og felger må tilfredsstille vegtrafikklovgivningen. Det er ikke tillatt å varme dekk før start.
- Det kan opprettes egen dameklasse, merkeklasse, etc.
- Arrangøren kan dele den enkelte klasse i biler under/over 4 meter.

9. Teknisk kontroll
Før bilen gis starttillatelse, må den gjennom en teknisk kontroll. Det er teknisk kontrollant som skal avgjøre om bilen er i forsvarlig stand. Mangler som kan antas å gjøre bilen trafikkfarlig, og som ikke kan utbedres på forsvarlig måte før start, skal medføre startforbud.
NBFs kontrollskjema for autoslalåm/bilslalåm skal brukes ved teknisk kontroll.

10. Deltakernummer
Nummer skal plasseres etter arrangørens anvisning. Startnummer skal fjernes før deltakeren forlater konkurranseområdet.

11. Reklame
En anmelder har anledning til å ha reklame på sin bil under deltakelse i autoslalåm.
Tillatelsen gis på følgende betingelser:
a) At det er tillatt i h.t. FIAs bestemmelser og norsk lov.
b) At det ikke kan virke støtende.
c) At det ikke dekker plass for startnummer og for reklame arrangøren har forbeholdt seg i tilleggsreglene.
d) At reklamen ikke er plassert på bilens vinduer. Teammerker/klubbmerker/løpsmerker etc. kan plasseres på sideruten bak fører.

12. Startmåte
Det skal benyttes “flying start” innenfor en startsone på min.15 meter. Deltakere skal starte umiddelbart etter startsignal.

13. Organisasjon
Det kjøres minimum tre omganger hvor to er tellende. Arrangøren kan begrense deltakerantallet, i så fall skal dette bemerkes i tilleggsreglene.

14. Kontroller
Funksjonærer skal registrere feilkjøring og berøring.

15. Tidtagning
Tidtagningen bør skje elektronisk. Tiden skal noteres med 1/100 sekunds nøyaktighet. Hvis tidskontrollen ikke får tatt nøyaktig tid, skal deltakerne få starte på nytt. Omkjøring skal i så fall skje til slutt i omgangen. Ved manuell tidtagning skal det benyttes to stoppeklokker.

16. Feilkjøring
Ved feilkjøring kan deltaker, så fremt bilen ikke har passert mållinjen eller neste kjegle/kjeglekombinasjon etter den feilpasserte kjegle/kjeglekombinasjon, rygge eller vende for å passere kjeglen/kjeglekombinasjonen riktig. Gjøres ikke dette gis ikke omgangstid.

17. Resultatberegning
Det som legges til grunn for resultatberegningen er:
a) Anvendt tid på prøven(e)
b) Berøring av kjegler, 2 tilleggssekunder pr. berøring
c) Brukes vendepunkt teller de tre kjeglene som èn berøring
d) I start-/målområdet gis det to tilleggssekunder for hver kjegleberøring

18. Revet kjegle
Dersom en deltaker berører en kjegle, og denne ikke er satt på plass når deltakeren passerer for andre gang, skal deltakeren kjøre inn i neste kombinasjon i henhold til utdelt skisse. Dersom en deltaker etter juryens mening tydelig tjener på dette, kan juryen beslutte at det skal foretas omkjøring. Berøring av kjegle skal registreres når kjeglen/markør har forskjøvet seg i forhold til oppmerkingen rundt kjeglen, eller har veltet.

19. Opplysninger til deltakerne
Deltakermeldinger bør være skriftlige. Skisse av banen(e) skal foreligge før start.

20. Startordning
Startrekkefølgen er: Kl.1 - 2 - 4 - 5 - 3.

21. Banen
21.1. Markeringer
Løypa markeres med kjegler, disse skal ha tilnærmet samme størrelse og form. Andre godt synlige markeringer kan brukes.
Kjegler passeres slik deltakermeldingen (skissen) viser.

21.2. Banens kombinasjoner
Banen skal settes opp med kombinasjoner av to eller flere av følgende kjøreøvelser:
- SLALÅM
- UNNAMANØVER
- SIRKEL
- U-SVING
- SVING MED ØKENDE RADIUS
- SVING MED MINKENDE RADIUS

Avstanden mellom de forskjellige kjøreøvelsene er maks 25.m.

Det kan være 1 - en - port mellom to kjøreøvelser, maks. bredde 5 m.
Avstanden fra denne porten til kjøreøvelsene er maks. 25 m. Brukes denne porten, bør kjøreretningen forandres i forhold til kjøreøvelsene.

Med en port menes det to kjegler hvor det passeres mellom kjeglene.

21.3. Kjøreøvelsenes utforming
Slalåm:
Kjeglene skal stå på lik linje. Maks. avstand mellom kjeglene er 25 m. Passering av kjeglene kan være fri eller bestemt, men de skal passeres annenhver høyre og venstre.

Unnamanøver:
Unnamanøver må bestå av min. 3 porter. Porten kan ha maks. åpning på 5 m. Avstanden mellom portene er maks. 25 m. Den kjeglen i en port som er nærmest en «tenkt» senterlinje gjennom kjøreøvelsen unnamanøver, kan ikke overlappe kjeglen i neste port som er nærmest den «tenkte» senterlinjen med mer enn 1 m.


 

Sirkel:
Det anbefales at sirkelen er rund og jevn.

U-kurve og sving med økende eller minkende radius:
Bør gi forandring i kjøreretningen i forhold til kjøreøvelsen før og etter.

Legges noen av disse kjøreøvelsene i forbindelse med faste installasjoner på banen (stolper, blomsterbed o.l.) skal øvelsen markeres med kjegler slik at feilkjøring unngås.

For å redusere farten før mål, bør de siste 40 m mot målgården settes slik:
En port med 2,5 m åpning, 10 m etter begynner en slalåmkombinasjon bestående av min. 3 kjegler og med maks. innbyrdes avstand 10 m hvor siste kjegle står 10 m fra målporten.

21.4. Målporten v/elektronisk tidtaking
Ved elektronisk tidtaking, skal det etter målporten være en stoppsone på 10 m lengde og 4 m bredde. Langveggene i stoppsonen skal markeres med kjegler som står med 2 m avstand. Slutten på sonen markeres med kjegler på tvers av kjøreretningen med 1 m avstand. Endekjeglene må ikke fjernes før bilen står fysisk stille.

21.5. Målporten ved manuell tidtagning
Ved manuell tidtaking kan det brukes et annet alternativ. Det lages en målstrek med en kjegle på hver side. Klokken stoppes når bilen står stille med målstreken mellom fram- og bakhjul. Kjøres det for langt, må en rygge.

21.6. Vending
For at start og mål skal kunne være i samme port der dette er ønskelig, er det anledning til å foreta en 180 graders vending på et nærmere angitt sted, maks. 20 m fra siste passerte kjegle. Hvis vendepunkt benyttes, skal det markeres med 3 tett sammenstilte kjegler, og det kan rundes valgfritt mot høyre eller venstre dersom forholdene tillater det.

21.7. Banedekke, sikkerhet
Asfaltdekke bør benyttes. Banedekket bør være fritt for hull, dumper og hjulspor som kan tenkes å skade deltakerbilene. Husvegger, grøfter, gjerder o.l. tett inntil kjørebanen bør unngås.
Andre tiltak som kan øke sikkerheten, hindre feilkjøring eller beskytte plener og beplantning er tillatt såfremt det ikke strider mot andre bestemmelser i dette reglementet.


21.8. Trening, banebefaring
Det er ikke lov å drive noen form for trening i eller utenfor løpsområdet på løpsdagen(e).
Deltakernes eventuelle befaring av en løype må alltid skje til fots (sykkel/motorsykkel etc.er forbudt).

Ryggeprøver skal ikke inngå som en del av konkurransen.

22. Protester og appeller
Protester og appeller i henhold til NSR Kap.10 og 11.


KONKURRANSEREGLEMENT

Reglement for bilslalåm

Arrangører står fritt til å arrangere bilslalåmløp, dette i henhold til «Reglement for bilslalåm» tidligere § 850 i «Bilsportboken 1996» med følgende endringer:

Pkt.4 Ansvar: Siste avsnitt strykes.

Pkt.6 Tilleggsregler endres til tilsvarende pkt. i «Reglement for autoslalåm».


Last ned reglementet som word-dokument